OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro spotřebitele při nákupu na e-shopu Florianus. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

A) Prodávající

Trvalková školka Florianus
Jana Charvátová
IČO: 871 97 677
Telefon: +420 607 800 424
e-mail: eshop.florianus@email.cz

Provozovna
Pražská 1286/II, 377 01, Jindřichův Hradec

Prodávající nabízí na stránkách zejména rostliny a potřeby pro rostliny a další doplňkový sortiment (dále jen zboží). Ceny rostlin jsou uvedeny včetně DPH 15%.

B) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu - www.florianus.cz (dále e-shop). Před podáním každé další objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Jejím potvrzením ze strany prodávajícího je uzavřena smlouva.

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí kupujícím.

Kupující obdrží e-mailem potvrzení o objednávce. Prodávající dále kupujícího dle potřeby informuje e-mailem o průběhu vyřízení objednávky. Objednávku lze zrušit a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení je třeba sdělit e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu.

Pokud je zboží poškozené, je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat za účelem provedení storna objednávky (zrušení smlouvy). Pokud kupující za zboží již formou bezhotovostního převodu zaplatil, vrátí mu prodávající po zrušení smlouvy celou částku neprodleně zpět na jeho účet.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím ve formuláři při vyplnění objednávky na eshopu.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

Kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prodávající tyto osobní údaje využije pouze pro vyřízení objednávky.

C) Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy se řídí Občanským zákoníkem 89/2012 Sb.

1) Kupující bere na vědomí, že podle § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

2) Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. O odstoupení od kupní smlouvy kupující informuje prodávajícího písemně na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

3) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4) V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5) Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6) Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

D) Dodací podmínky a platební podmínky:

Dodací lhůta zboží - žboží předáváme v co nejkratším možném čase dopravci (DPD). - objednávky jsou vyřizovány dle pořadí ve kterém byly přijmuty - nejpozději do 1 měsíce od doručení Vaší objednávky, případně dle uvedených termínů na úvodní stránce. V průběhu expedice rostlin se může stát, že některé objednané rostliny nedodáme z důvodu úhynu, případně nedostatečného vývoje. Prosíme předem o pochopení, jedná se o živý organismus.
Dodací lhůta rostlin se v mrazivých dnech může prodloužit, neboť za mrazivého počasí nelze rostliny posílat z důvodů omezení rizika poškození rostlin chladem.

2. Způsob dodání:

Balíkem prostřednictvím přepravní společnosti DPD s.r.o., při platbě předem na účet prodejce.
Balíkem na dobírku prostřednictvím přepravní společnosti DPD s.r.o.
Osobní odběr v provozovně prodejce v čas domluvený předem. Pro vydání zboží je nutné na místě uhradit cenu zboží, nebyla-li úhrada provedena předem bankovním převodem.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

3. Poštovné a balné Česká republika

Prodávající účtuje při dodávce zboží přepravní společností DPD s.r.o. na území České republiky jednotné poštovné a balné ve výši 159,- Kč nebo 189,- Kč při platbě dobírkou.

4. Nepřevzetí objednaného zboží zákazníkem

V případě, že zákazník nemůže objednané zboží v nějakém termínu od přepravce z důvodu oprávněných překážek na straně zákazníka převzít, informuje o tom neprodleně prodávajícího. Prodávající rád přizpůsobí odesláním požadavkům zákazníka.

V případě, že zboží bude zákazníkovi řádně odesláno a zákazníkem nepřevzato, nese veškeré náklady spojené s expedicí a zasláním nepřevzaté zásilky zákazník.

7. Ostatní

Součástí dodávky bude platný daňový doklad.

• Zákazník obdrží e-mailem informaci o přijetí objednávky, termínu dodání a v odůvodněných případech též informaci o změně způsobu dopravy nebo změně termínu dodání zboží.

• Osobní odběr je možný po předchozí domluvě, neúčtujeme žádné poplatky.

• Zboží je možno platit na dobírku, předem převodem na běžný účet nebo hotově při osobním převzetí.

• Reklamace se řídí Obchodním zákoníkem.
- Zasíláme vitální a zdravé rostliny, z nichž je většina v květináčích o minimální velikosti alespoň 8 × 8 x 9 cm a větších - až 2 litr - dle vzrůstnosti druhu ( u slabších rostlin zdarma přidáme jednu navíc).

Základní ceny dopravy zboží po České republice přepravní společností DPD s.r.o:

- při platbě dobírkou – 189,- Kč
- při platbě předem – 159,- Kč (ČR) - rostliny zasíláme na dobírku doručovací službou DPD s.r.o.(s dodáním větš. do 24 -48 hodin od podání balíku). Balík obsahuje maximálně 24 ks rostlin při velikosti kontejneru K9. Při větších velikostech kontejnerů se počet adekvátně snižuje. V případě většího množství jsme nuceni odeslat objednané rostliny v několika dalších balíčcích. S tím však souvisí i další poštovné ( 90,-Kč za každý další balíček)
- v případě objednávky ze Slovenské republiky, připočítáváme poštovné + dobírku v ceně 350,-Kč, za každý další balík pak 150 ks
- při osobním vyzvednutí – 0,- Kč

E) Práva z vadného plnění

1) Pokud dojde k závadě na zboží v průběhu záruční doby, má právo kupující zboží reklamovat a to bez odkladu po zjištění závady.

2) Živé rostliny je možné reklamovat max. do 48 hodin od převzetí zásilky, na ostatní zboží se vztahuje zákonná záruka 24 měsíců

3) Spolu s reklamovaným zbožím je nutné přiložit podrobný popis závady, případně důvody reklamace.

4) Reklamované zboží je přijímáno po předchozí dohodě na adrese provozovny prodejce. Při zaslání živých rostlin je nutné s prodejcem domluvit přesný termín zaslání pro možnost převzetí reklamovaných rostlin prodejcem od přepravní společnosti.

5) Reklamace je řešena ze strany prodejce co nejdříve to okolnosti dovolí, maximálně však ve lhůtě do 30 dnů od přijetí reklamovaného zboží.

6) V případě zjištění závady způsobené přepravou, je zákazník povinen tuto skutečnost nahlásit přepravci a sepsat s přepravcem zápis o škodě.

7) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9) Ustanovení uvedená výše v bodu 8 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

F) DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy S.lenulinka@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

GDPR

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

- DÁRKOVÉ POUKAZY V HODNOTĚ 300, 500, 700 A 1000 Kč zasíláme v obálce jako obyčejný dopis, poštovné neúčtujeme ( v e-shopu Vám automaticky naskočí poštovné 159 Kč, to se ale netýká poukázek, ale rostlin, nebude vám tedy účtováno).

- Všechny trvalky zimujeme v přirozených přírodních podmínek v ČR - naše školka sídlí konkrétně v nadmořské výšce 475 m.n.m

- Reklamace: viz: Záruční podmínky a reklaamační řád.

 

 

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info